Algemene voorwaarden 2017

Artikel 1.0 Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk LEEF! en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen en/of diensten. Onder opdrachtgevers wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Artikel 2.0 Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht en worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail te worden gedaan. Afzegging via de mail of sms worden niet geaccepteerd en wordt gezien als niet-afgezegde afspraak. De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening. De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijden op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 3.0 Tarieven en vergoeding
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar, heeft u een schriftelijke verwijzing van (huis-) arts, specialist of tandarts nodig. Daarnaast kunt u bij een aanvullende verzekering vaak extra uren dieetadvisering vergoed krijgen. Er geldt een eigen risico voor ziektekosten. Dit houdt in dat de eerste 385 euro van medische kosten, voor eigen rekening zijn. Dit eigen risico wordt op de klant verhaalt. De diëtist valt ook onder dit risico.

Mocht u na het gebruiken van de 3 uur en eventuele uren uit de aanvullende verzekering behoefte hebben om bij Diëtistenpraktijk LEEF! in behandeling te blijven of is de tijd niet voldoende gebleken om de behandeling af te ronden, dan zijn de kosten voor uzelf. Alle gemaakte kosten die verband houden met dieetadvisering en buiten de eventuele vergoeding van de zorgverzekering vallen, dienen contant of via een eenmalige machtiging te worden voldaan.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden bij Diëtistenpraktijk LEEF! Hierbij zijn de tarieven gehanteerd zoals door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) deze heeft vastgesteld. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.

Consult* Tarieven per 1 januari 2013 1ste consult (1,5 uur) € 90,00 Vervolgconsult (30 minuten) € 30,00 Vervolgconsult (15 minuten) € 15,00 Telefonisch consult (15 minuten) € 15,00 E- mail consult (15 minuten) € 15,00 Toeslag voor huisbezoek € 26,50
Indien een afspraak niet is nagekomen dan geldt het tarief voor de gereserveerde tijd.

Heeft u graag een uitgebreider consult dan de tijden die hierboven zijn aangegeven, dan is dat mogelijk. Per kwartier wordt een tarief van €15,00 gehanteerd.

Bovenstaande tarieven komen dus voor u rekening indien:

- U niet verzekerd bent;
- De 3 uren in de basisverzekering en de eventuele uren uit de aanvullende verzekering gebruikt zijn;
- Diëtistenpraktijk LEEF! geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de cliënt bij aangesloten is. (Dit bedrag kunt u wel grotendeels of geheel declareren bij uw zorgverzekeraar)

* Het consult wordt berekend aan de hand van directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u als cliënt aanwezig bent bij de diëtist; Indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt aan het uitwerken van het persoonlijk advies, voedingsberekeningen, registreren van uw gegevens, contact met de verwijzer en alle andere bijkomende werkzaamheden t.b.v. de dieetbehandeling van de cliënt.

Artikel 4.0 Declaraties
In het vervolg op artikel 3.0, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, is de opdrachtgever zelf de betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient contant of via een eenmalige machtiging te worden voldaan.

Artikel 5.0 Betaling
Wanneer het verschuldigde bedrag niet contant voldaan is en het saldo ontoereikend blijkt om de eenmalige machtiging te innen (verzilveren), is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6.0 Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4.0 en 5.0 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met €10,00.

Artikel 7.0 Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Artikel 8.0 Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Artikel 9.0 Klachten
Diëtistenpraktijk LEEF! heeft deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Misschien komt u er samen wel uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij uw behandeling anders wilt. Het beste kunt u hiervoor een aparte afspraak maken, zodat de diëtist ook de tijd heeft om de klacht te bespreken. U kunt dan samen met de diëtist zoeken naar een bevredigende oplossing.

Indien u er niet met de diëtist samen uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie (voor adressen en telefoonnummers van een afdeling bij u in de buurt zie www.zorgbelang-nederland.nl)

Heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de diëtist valt, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vagen over het indienen van een klacht. De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. De afdeling Informatie en Klachtenopvang kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. Hij zal u om te beginnen melden of uw klacht in behandeling kan worden genomen. De diëtist over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging* of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie, en uw klacht moet niet gaan over een schadevergoeding. De secretaris zal u ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geeft u hem toestemming contact op te nemen met degene over wie u een klacht heeft en – indien het tot een behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie komt- uw medische gegevens op te vragen. De diëtist zal door de secretaris worden gevraagd hem een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met u en de diëtist. Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie. Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt de stukken inzien, en degene over wie u klaagt kan dat eveneens. soms wil de Klachtencommissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgends een vaste procedure. Als u dat wilt kan de afdeling Informatie en Klachtenopvang u bij deze procedure begeleiden. Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u hebt geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de diëtist over wie u hebt geklaagd. Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

*De diëtist van Diëtistenpraktijk LEEF! is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Artikel 10.0 Privacyreglement
Uw privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk LEEF! De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk LEEF! handelt conform deze wet.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Diëtistenpraktijk LEEF!

Artikel 11.0 Materialen van Diëtistenpraktijk LEEF!
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Diëtistenpraktijk LEEF! is de enige met het copyright op de eigen materialen van Diëtistenpraktijk LEEF!
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk LEEF! te vermeerderen en/ of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Diëtistenpraktijk LEEF!